На головну

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА УЧАСТЬ У ЗАХОДІ “HR Wisdom Summit”

Даний документ «Публічна оферта про укладення договору на участь у заході (далі — «Оферта») є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕДІАМАНІЯ», іменованого надалі «Виконавець», укласти договір на надання послуг на викладених нижче умовах із будь-якою особою, яка приймає дану пропозицію (далі за текстом – «Замовник»). При спільній згадці Виконавець та Замовник далі іменуються «Сторони».

 

  1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ

 

1.1. Оферта вважається прийнятою Замовником та Договір укладеним Сторонами з моменту виконання Замовником сукупності таких дій:

 

а) Подання заявки на участь у заході в електронній формі на сайті Виконавця за адресою: https://hrws.delo.ua/ або електронною поштою [email protected], відповідно до інструкцій на сайті Виконавця. Направлення заявки здійснюється після ознайомлення з текстом Оферти. Направлення заявки є підставою для виставлення рахунку на замовлені послуги.

 

б) Оплати Замовником виставленого рахунку. Договір вважається укладеним щодо зазначених у рахунку послуг з його оплати.

 

1.2. Відповідно до законодавства України письмова форма Договору вважається дотриманою, якщо особа, яка отримала оферту, у строк, встановлений для її акцепту, вчиняє дії щодо виконання зазначених у оферті умов Договору, у тому числі дії щодо оплати послуг Виконавця.

 

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. Виконавець зобов’язується організувати надання Замовнику інформаційно-консультаційних послуг (далі – «Послуги») у рамках проведення заходу Виконавця (далі за текстом – «Захід») на наведених нижче умовах.

 

2.2. Місце та час проведення Заходу, а також його програма розміщена на сайті Виконавця за адресою: https://hrws.delo.ua/ та може змінюватись на розсуд Виконавця.

 

  1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ, АНУЛЮВАННЯ І ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ

 

3.1. Вартість Послуг зазначається у рахунку на підставі тарифів, розміщених на сайті Виконавця за адресою: https://hrws.delo.ua/

 

3.2. Замовник зобов’язується сплатити Послуги за умов 100% передоплати до початку проведення Заходу.

 

3.3. Оплата Послуг провадиться шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у розділі 5.

 

3.4. Якщо Замовником є фізична особа, оплата Послуг допускається з використанням електронних платіжних систем.

 

3.5. Оплата може бути здійснена шляхом оплати рахунку-фактури за безготівковим розрахунком.

 

3.6. На запит Замовника, Акт наданих послуг передається Замовнику через його представника, який бере участь у Заході, у день його завершення. Замовник зобов’язується підписати Акт у день одержання або направити Виконавцю письмові заперечення у той самий термін. У разі неотримання підписаного акта або письмових заперечень у встановлений термін Послуги вважаються прийнятими Замовником у повному обсязі без зауважень.

 

3.7. Політика ануляції участі:

 

– Скасування участі за 15-60 днів – повернення 100% вартості участі

 

– Скасування участі за 1-15 днів – повернення 50% вартості участі

 

У разі скасування Заходу Виконавцем, Виконавець повертає Замовнику 100% вартості участі.

 

3.8. До оплати Замовником, участь у Заході не підтверджено і Виконавець не несе жодних зобов’язань перед Замовником.

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ УМОВИ

 

4.1. Договір набирає чинності з моменту прийняття Оферти Замовником та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

 

4.2. Договір може бути розірваний у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

4.3. У разі відмови Замовника від Договору у тому числі за відсутності Замовника або спрямованих ним учасників на Заході або будь-якої його частини перерахунок вартості Послуг не проводиться та сплачені кошти не повертаються.

 

4.4. За жодних обставин Виконавець не буде нести відповідальності перед будь-якою стороною за будь-яку пряму, непряму, особливу чи іншу непряму шкоду внаслідок будь-якого використання інформації на Сайті https://hrws.delo.ua/ або на будь-якому іншому сайті, на який є гіперпосилання з Сайту https://hrws.delo.ua/.

 

4.5. Оплачуючи Послуги Виконавця за Договором, Замовник погоджується з умовами цього Договору та з тим, що він не має права вимагати від Виконавця будь-якої компенсації моральної, матеріальної шкоди або шкоди, заподіяної Замовнику як протягом строку дії цього Договору, так і після закінчення строку його дії.

 

4.6. Виконавець не несе відповідальності за способи та результати використання Замовником інформації, отриманої під час надання Послуг.

 

4.7. Сторони вживають заходів для вирішення всіх спорів та розбіжностей, що випливають із Договору або у зв’язку з його виконанням шляхом переговорів. Строк розгляду претензії встановлюється 30 (тридцять) днів з моменту її отримання Стороною.

 

4.8. У разі неможливості вирішення спорів і розбіжностей шляхом переговорів, такі суперечки та розбіжності підлягають розгляду в суді за місцезнаходженням Виконавця.

 

4.9. Укладаючи Договір, Замовник вільно, своєю волею та у своєму інтересі дає безстрокову безвідкличну письмову згоду на використання будь-яких зазначених у ньому або наданих окремо персональних даних у зв’язку з укладенням та/або виконанням Договору, в тому числі вказівки на сайті Виконавця, що є загальнодоступним джерелом персональних даних, а також інші способи обробки таких персональних даних, включаючи будь-яку дію (операцію) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, у тому числі збирання, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), вилучення, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

 

4.10. У разі надання Замовником персональних даних третіх осіб Замовник дає дозвіл на їх використання відповідно до п.4.9. та гарантує отримання письмової згоди зазначених осіб на таке використання. Відповідальність за порушення цієї вимоги в повному обсязі покладається на Замовника.

 

4.11. Виконавець залишає за собою право здійснювати аудіо, відео та фотозйомку в рамках заходу, який може бути використаний для будь-яких цілей, у тому числі в рекламних цілях, а також для підтвердження участі Замовника в заході.

 

4.12. Замовнику та надісланим ним учасникам заходу забороняється здійснювати аудіо, відео та фотозйомку без спеціального письмового дозволу Виконавця.

 

4.13. Усі повідомлення та інші документи за Договором повинні надсилатися за адресами, зазначеними у заявці та цій Оферті, що відноситься до нього. Повідомлення та інші документи в письмовій формі надсилаються рекомендованим поштовим відправленням або кур’єрською службою з підтвердженням доставки, інші повідомлення можуть надсилатися факсом або електронною поштою с/на вказаних (-і) у відповідній заявці або цій Оферті номерів (-а) / адрес (- а) електронної пошти.

 

4.14. Сторони мають право у будь-який час оформити Договір на надання Послуг на умовах цієї Оферти у формі одного документа, підписаного обома Сторонами.

 

4.15. Чинна редакція Оферти розміщена на сайті Виконавця та доступна в мережі Інтернет за адресою: https://hrws.delo.ua/oferta/

 

  1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВ «МЕДІАМАНІЯ»

Україна, 03022, місто Київ, вулиця Кайсарова, будинок 2

Код ЄДРПОУ 39401302

UA093226690000026009300132070

В ТВБВ №10026/02 філії Головного
управління по м. Києву та Київської області
АТ «Ощадбанк», м. Київ, МФО322669
платник єдиного податку

 

  1. ПРИДБАННЯ КВИТКІВ

 

З питань придбання квитків звертатйтесь до служби продажу бізнес/медіа бюро ekonomika+

 

Роженок Яна тел.: +38 (066) 223 01 79 тел.: e-mail: [email protected]

Світлана Багінська тел.: +38 (067) 257 06 90 тел.: [email protected]

Реєструйся зараз!

Реєструйся зараз!

Спеціальна вартість

6000 грн
Отримайте персональну консультацію

    To top